Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Společnost IDIADA CZ a. s. je certifikovaným partnerem Dassault Systémes pro prodej MKP software SIMULIA Abaqus v České Republice a na Slovensku.

Software Abaqus je využíván všemi předními OEM výrobci v automobilovém průmyslu a je akceptovaným řešením i v ostatních odvětvích jako je letecký průmysl, energetika nebo strojírenství. Naše vývojové oddělení disponuje více než 20 výpočtáři a produkty SIMULIA používáme v komerčních i výzkumných projektech. Proto Vám můžeme nabídnout komplexní služby zahrnující školení uživatelů, individuální konzultace, hot-line servis a podporu ve Vašich vlastních projektech

Nejsme jen prodejce software, jsme silný a spolehlivý partner.

 

3DExperienceSIMULIA AbaqusSIMULIA IsightSIMULIA ToscaSIMULIA Fe-safeSIMULIA V5ŠkoleníZákaznická podpora

Platforma 3DExperience

Komplexní platforma pro řízení projektů, konstrukci, simulace a mnoho dalších funkcí…

Platforma 3DExperience poskytuje komplexní řešení pro celou organizaci. Sytém „vše pod jednou střechou“ zaručuje kompatibilitu, jednoduchost a úsporu. Celá platforma se skládá z již dlouho osvšdčených řešení firmy Dassault Systemes pro řízení (ENOVIA), návrh produktu (CATIA, SIMULIA), výrobu (DELMIA) až po podporu uživatele (COMPOSER).

 • ENOVIA: správa a řízení konstrukčních dat, požadavků na výrobek, řízení kvality, řízení výrobkového portfolia, řízení dodavatelů a řízení kusovníků;
 • CATIA: špičkový CAD systém pro tvorbu 2D a 3D dokumentace, ergonomie, kinematiky,… ;
 • SIMULIA: řešení pro simulace, analýzy, optimalizace a dalších výpočtů;
 • DELMIA: programování robotů a NC obráběcích strojů, optimalizaci virtuálního výrobního systému;
 • COMPOSER: nástroj pro tvorbu servisních a uživatelských manuálů, marketingových vizualizací;
 • EXALEAD: zefektivňuje vyhledávání a používání již dříve vytvořených dat.

Společnost IDIADA se dlouhodobě zabývá simulacemi, technickými výpočty a optimalizačními úlohami. Není proto náhodou, že z celé platformy 3DExperience se soustředí zejména na moduly a role spojené s těmito činnostmi.

role DRD: Structural Analysis Engineer
Tato role umožňuje provádět statické, fekvenční, termální, modální analýza a analýza vzpěrné stability. Analýzy mohou zahrnovat kontakty. Mesh lze generovat automaticky na základě přednastavených pravidel.

role SMU: Mechanical Analyst
Mechanical Analyst rozšiřuje možnosti DRD. Zejména jde o rozšíření možností v oblasti rozsahu a složitosti simulací.

role FLA: Fluid Mechanics Analyst
Řešení ustáleného i neustáleného proudění, je možné řešit ne-Newtonovskou kapalinu a přechod tepla.

Více informací o základních rolíh naleznete na následujících odkazech:

Další role umožňující simulace jsou navázány na některou z předchozích. Jejich seznam pro verzi 2017:

SIMULIA Abaqus UFEA

Software umožňující analýzu chování konstrukcí

Produkt Abaqus je výpočetní software založený na metodě konečných prvků (MKP), umožňující virtuální testování dílů a sestav – z hlediska mechanického chování, ale i dalších multi-fyzikálních jevů (např. teplo, magnetismus…). Slouží pro numerické analýzy návrhu nového produktu s využitím MKP.
Jeho první verze byla vydána v roce 1978.
Od roku 2005 je Abaqus základním stavebním kamenem produktové řady SIMULIA od Dassault Systèmes. SIMULIA Abaqus je sada nástrojů sloužící pro realistické simulace napříč různými fyzikálními disciplínami, které nám umožňují analyzovat a zlepšovat chování výrobku; můžeme prověřit funkčnost navržených dílčích konstrukčních řešení, či celých koncepcí, ještě před započetím stavby fyzického prototypu. Výrazným způsobem tak šetříme náklady na vývojový cyklus.

Řešení SIMULIA Abaqus se skládá z následujících modulů:

Abaqus/CAE 

Je kompletní řešení pro efektivní vytvoření a úpravu konečně-prvkových modelů,  následnou vizualizaci a hodnocení vypočtených výsledků. Prostředí tohoto Pre- a Post-procesoru je založeno na přehledném a intuitivním grafickém rozhraní, které umožňuje uživateli snadno využít všech funkcí softwarového řešení Abaqus.Jednou z velkých předností produktu ABAQUS je nejen možnost importování CAD geometrie v nejrůznějších formátech, ale zejména asociativní rozhraní pro CATIA V5, SolidWorks a Pro/ENGINEER umožňující obousměrnou synchronizaci CAD geometrie a výpočtového modelu, což výrazně šetří čas potřebný na jednu konstrukční smyčku během optimalizace.

Abaqus/Standard

Abaqus/Standard je nástroj pro řešení lineárních i nelineárních statických úloh a nízko-rychlostních dynamických dějů. Používá se všude tam, kde je důležitá přesnost numerického řešení.  Je schopen úspěšně řešit problémy  nelineární mechaniky, stejně tak i výpočty kmitání nebo hlučnosti.Například: během jednoho výpočetního kroku staticky zatížíme automobil cestujícími a nákladem. Ve druhém kroku můžeme řešit dynamickou a akustickou odezvu takto zatížené a předepnuté struktury.

Abaqus/Explicit

Abaqus/Explicit slouží zejména pro simulaci velmi krátkých dynamických dějů, jako jsou nárazové zkoušky automobilů, odolnost výrobku vůči pádu, simulace obrábění, nebo průrazy či průstřely. Explicitní řešič je vhodný také pro rozsáhlé modely s velkým počtem elementů a pro silně nelineární úlohy s velkým počtem kontaktů.

Abaqus/CFD

Je nástroj určený pro řešení úloh počítačové mechaniky tekutin (CFD). Typickou CFD úlohou je například řešení interní a externí aerodynamiky v širokém spektru Reynoldsových čísel a výpočty silových účinků proudění tekutiny na strukturu. Abaqus/CFD použít pro termální analýzy zahrnující přirozenou i nucenou konvekci. Tento nástroj nám umožňuje analyzovat laminární a turbulentní chování (k-epsilon/omega) nestlačitelné tekutiny. Příkladem může být úloha, kde náš testovaný kvádr má zabudovaný generátor tepla a současně skrz model proudí chladící voda.SIMULIA Abaqus, nejsou jen dílčí komponenty, ale zejména jeho filozofie, která se zaměřuje na možnost moduly navzájem kombinovat.Pomocí tzv. co-simulace můžeme například řešit proudění spalin kolem lopatky turbodmychadla a současně přenos tepla mezi lopatkou a médiem v Abaqus/CFD. Ve spolupráci s Abaqus/Standard, pak můžeme vyhodnocovat vliv teploty, odstředivých sil a působení proudu na strukturu lopatky. Deformace takto zatížené lopatky se pak zpětně promítne do výpočtu proudění. Díky tomu si můžeme utvořit podstatně reálnější představu o funkci soustavy, nežli při odděleném přístupu.SIMULIA Abaqus výrazně šetří čas i náklady na stavby modelů

Ve společnosti IDIADA jsme při vývoji dílů pro naše zákazníky často postaveni před velmi komplexní problémy mechaniky. Řešíme například tuhost a pevnost ocelových rámů automobilů či autobusů, stejně tak jako jejich chování při crash testech  nebo problémy životnosti, kmitání a eliminace hluků.

Každou takovou oblast lze řešit odděleně, ale použití softwarového balíku SIMULIA Abaqus nám umožňuje použít shodný konečně-prvkový model struktury. Takto výrazně šetříme čas a náklady na stavbu modelu.

Další případové studie naleznete na webu: Dassault Systèmes

Soubory ke stažení:

·  Abaqus Unified FEA
·  Abaqus/CAE
·  Abaqus/Standard
·  Abaqus/Explicit
·  Abaqus/CFD

SIMULIA Isight – parametrická optimalizace

isight_5_9

 

Je software umožňující automatizaci simulačního procesu a optimalizaci návrhu, který zefektivňuje a zrychluje hledání optimálního návrhu.

Isight lze použít s MKP systémy (ABAQUS, ANSYS, NASTRAN, PAMCRASH, LS-DYNA), CFD systémy (FLUENT, STAR-CCM+), CAD systémy (CATIA, PRO/E, NX) včetně výpočetních systémů (ADAMS, MATLAB, …), pre/post procesory (ABAQUS/CAE, ANSA/META, WORKBENCH, PATRAN,..).

Typické úlohy:

 • parametrická optimalizace výrobku
 • prohledávání možných kombinací variant návrhu pomocí DOE
 • kalibrace materiálových modelů
 • simulace nejistot a náhodných jevů pomocí Monte Carlo metody

Více informací zde.

 

SIMULIA Tosca – topologická optimalizace

Je software pro nelineární optimalizaci pevných struktur a proudění. Tosca lze použít s MKP systémy (ABAQUS, ANSYS, MSC NASTRAN) and CFD systémy (STAR-CCM+ a ANSYS Fluent).

Pro optimalizaci pevných struktur lze použít nástroje na topologickou optimalizaci (neparametrický přístup k optimalizaci – jedná se o návrh optimálního tvaru). Dále pak lze optimalizovat tloušťky skořepinových struktur, optimální návrh prolisů, neparametriká tvarová optimalizace.

Typické úlohy:

 • mám k dispozici vymezený prostor pro díl, znám zatížení z okrajové podmínky – potřebuji navrhnout optimální tvar z hlediska pevnosti, tuhosti a hmotnosti
 • potřebuji zoptimalizovat tloušťky plechové struktury s cílem dosažení maximální tuhost a minimální hmotnosti

Více informací zde.

SIMULIA Fe-safe – únavové analýzy

fe_safe_porovnani

 

FE-SAFE je program pro predikci nízko-cyklové a vysoko-cyklové životnosti a krípové životnosti a teplotně mechanické životnosti. Jsou nabízeny moduly pro výpočet životnosti nejenom kovových materiálů, ale i elastomerů (guma) a kompozitních materiálů.  Nabízený Modul Verity představuje unikátní metodu analýzy životnosti svarů.

Program využívá moderní multiaxialní metodu výpočtu životnosti založenou na přetvořeních (strain based fatigue methods).

Tento program lze použít s MKP systémy (ABAQUS, ANSYS, MSC NASTRAN).

Typické úlohy:

 • díl je zatížen obecnou víceosým silovým působením a potřebujeme určit kritické místa struktury, odhadnout počet cyklů do porušení.
 • výrobek je vystaven vibracím s definovanou PSD (spektrální výkonovou hustotou) a potřebujeme odhad životnosti v hodinách.

Více informací zde.

SIMULIA V5

CATIA Analysis: Lineární řešič – simulace výrobku pro uživatele CATIA (např. …)

SIMULIA Extended Analysis: Nelineární řešič – základní nelineární a teplotní výpočty pro uživatele CATIA;  nové moduly, které rozšiřují možnosti CATIA V5 o pokročilejší simulace a analýzy:

Thermal Analysis (ATH)

 • Využití teplotně závislých vlastností materiálů
 • Analýza ustáleného stavu nebo dynamického teplotního pole je počítána  jako odezva na přímý ohřev povrchu, proudění, sálání nebo na definovanou teplotu povrchu.
 • Teplotní analýza sestav (včetně přestupu tepla mezi jednotlivými díly sestavy)
 • Teplotní zatížení do bodu, plochy nebo objemu

 

CATIA V5 Analysis (EN) – PDF
CATIA nelineární výpočty (EN) – PDF
CATIA teplotní výpočty (EN) – PDF

      

Školení uživatelů SIMULIA

Snímek obrazovky 2014-09-25 v 1.22.07

Pro uživatele software SIMULIA zajišťujeme odborné školení.

Máme k dispozici  školící středisko v Liberci o celkové kapacitě 10 posluchačů. Naši lektoři jsou certifikováni společností Dassault Systémes pro produkty SIMULIA.

Kromě základních školení jednotlivých produktů SIMULIA nabízíme možnost individuálního školení na vybrané téma nebo podporu na Vašem projektu.

Aktuálně vypsané kurzy s volnou kapacitou

Momentálně nejsou vypsány žádné kurzy s volnou kapacitou.

Standardně nabízené kurzy

Název školení délka trvání(dny) Popis školení Bližší informace
1 Introduction to Abaqus/Standard and Abaqus/Explicit 3 This course provides a comprehensive introduction to the analysis capabilities of Abaqus/Standard and Abaqus/Explicit. You will learn how to create nonlinear structural finite element simulations using Abaqus keywords, submit an input (.inp) file, and evaluate simulation results. Info
2 Introduction to Abaqus/CAE 2 Abaqus/CAE provides a complete interactive environment for creating Abaqus models, submitting and monitoring analysis jobs, and viewing simulation results. This course provides a comprehensive overview of the features available in Abaqus/CAE. Info
3 Introduction to Abaqus Scripting 2 Learn how to use Python and the Abaqus Scripting Interface (ASI) to automate tasks that are common to most analysts (model generation, job submission, job monitoring, results visualization, etc.). Info
4 Heat Transfer and Thermal-Stress Analysis with Abaqus 2 This course introduces the heat transfer and coupled thermal-stress analysis capabilities available in Abaqus including steady-state and transient heat transfer, cavity radiation, latent heat effects, and fully coupled thermal-stress analyses. Info
5 Linear Dynamics with Abaqus 2 This course introduces the algorithms and methods used to study linear dynamic problems with Abaqus/Standard including natural frequency extraction and mode-based transient, steady-state, response spectrum and random response analyses. Info
6 Analysis of Composite Materials with Abaqus 3 This course provides in-depth coverage of the composite material modeling capabilities in Abaqus including sandwich composite modeling, stiffened composite panels, composite layups using Abaqus/CAE, composite damage, failure, delamination and more. Info
7 Abaqus/Explicit: Advanced Topics 3 Learn practical skills and best practices for performing dynamic and quasi-static analyses with Abaqus/Explicit including general contact, mass scaling, adaptive meshing, output filtering, material failure, and more. Info
8 Abaqus/CAE: Geometry Import and Meshing 2 Learn how to use advanced Abaqus/CAE capabilities for working with complex geometry including CAD geometry import, geometry repair, and advanced strategies partitioning and meshing. Info
9 Obtaining a Convergenced Solution with Abaqus 2 Learn techniques and best practices for solving for highly nonlinear simulations using Abaqus including simulations involving contact, complicated material models and/or geometrically unstable behavior. Info
10 Flexible Multibody Systems with Abaqus 2 Comparison of connectors and MPCs, Basic connector components, Assembled kinematic connections, Local relative displacements and rotations, Defining stops and locks, Defining connector friction, connector failure, Actuating components of relative motion, Sensors and actuators, Output and postprocessing Info
11 Substructures and Submodeling with Abaqus 2 Learn to use substructures and submodeling in Abaqus to more efficiently analyze large and complex models. Info
12 Modeling Rubber and Viscoelasticity with Abaqus 2 Materials such as rubber and resilient foam are commonly modeled as nonlinear elastic. Learn how to model the large-strain elasticity of rubber and foam within Abaqus.
– Use experimental test data to calculate material constants
– Check the stability of the Abaqus material model at extreme strains
– Obtain the best possible material constants from the available test data
– Select elements for modeling rubber and foams
– Design an appropriate finite element mesh
– Model viscoelastic behavior in both the time and frequency domain
– Use a user subroutine to define the hyperelastic behavior „
Info
13 Automotive NVH with Abaqus 3 This course focuses on the application of the linear dynamics capabilities in Abaqus to vehicle NVH (Noise, Vibration and Harshness) simulations; topics covered include non-linear preloading, substructures, structural-acoustic coupling for sound radiation simulations, complex eigenvalue extraction for break sequel simulations, and advanced NVH postprocessing using provided plug-ins.  – Perform natural frequency extractions- Perform sound radiation analyses (acoustics)
– Include nonlinear preloading effects in your NVH simulations
– Perform Brake squeal analyses
– Create constraints and connections for Automotive NVH models
– Use substructuring techniques to run your NVH simulations more   efficiently
– Perform advanced NVH postprocessing (via plug-ins) „
Info
14 Non-parametric Optimization with Abaqus 1 The objective of this seminar is to introduce users to the non-parametric optimization capabilities available in “Tosca for Abaqus.”                           – Apply topology, shape and sizing optimization techniques to your designs and produce lightweight, strong and durable components- Reduce iterations of designs
– Use the optimization interface in Abaqus/CAE for setup, execution,   monitoring and postprocessing of topology, shape and sizing shape optimization problems
– Use Tosca’s structural optimization capability for highly nonlinear problems „
Info
15 Optimization with Tosca Structure 2 This course is a comprehensive introduction to the structural optimization capabilities of Tosca Structure. Including optimization in the product design cycle allows the user to accelerate and improve the reliable design of lightweight, rigid and durable components and systems.                                                                                                                      – Understand methods of structural optimization with Tosca Structure, including techniques for solving fundamental topology, shape, sizing and bead optimization problems. Info
17 Practical fe-safe Training 2 In this practical introduction to fe-safe® you will learn how to set up and run various fatigue analyses using fe-safe®. The course includes many hands-on tutorials and practical examples. Info
Vyberte si školení, která u nás chcete absolvovat. My Vás budeme kontaktovat ohledně možných termínů.

Jméno a příjmení

Telefon

Váš e-mail

 1 – Introduction to Abaqus/Standard and Abaqus/Explicit
 2 – Introduction to Abaqus/CAE
 3 – Introduction to Abaqus Scripting
 4 – Heat Transfer and Thermal-Stress Analysis with Abaqus
 5 – Linear Dynamics with Abaqus
 6 – Analysis of Composite Materials with Abaqus
 7 – Abaqus/Explicit: Advanced Topics
 8 – Abaqus/CAE: Geometry Import and Meshing
 9 – Obtaining a Convergenced Solution with Abaqus
 10 – Flexible Multibody Systems with Abaqus
 11 – Substructures and Submodeling with Abaqus
 12 – Modeling Rubber and Viscoelasticity with Abaqus
 13 – Automotive NVH with Abaqus
 14 – Non-parametric Optimization with Abaqus
 15 – Optimization with Tosca Structure
 16 – Modern Metal Fatigue Analysis
 17 – Practical fe-safe Training

 

[/su_table]

Cenové podmínky

Cena školení za den Počet účastníků (z jedné firmy)
400 EUR 1
700 EUR 2
900 EUR 3
1 100 EUR 4
1 300 EUR 5

Minimální počet účastníku (z více firem): 2
Maximální počet účastníku: 8
Registrace na daný kurz se uzavírá 30 dní před jeho zahájením.
V případě nenaplnění minimální kapacity, nebude kurz otevřen.

Společnost IDIADA CZ a. s. si vyhrazuje právo poskytovat školení zákazníkům, kteří mají licence od společnosti IDIADA CZ a. s. nebo jim je poskytován support.
Děkujeme za pochopení!

Přehled školení pořádaných SIMULIA office ve Vídní najdete zde: http://www.3ds.com/products-services/simulia/services/training-courses/schedule-registration/international-training-sort-by-location/

IDIADA zajišťuje pro své zákazníky podporu produktů SIMULIA od společnosti Dassault Systèmes.

Naše podpora může zahrnovat:

 • Systémová podpora aplikací Abaqus, Tosca, fe-safe, Isight, Simpack, SIMULIA V5 (pro uživatele produktů Dassault Systèmes)
 • Podpora při řešení úloh v programu Abaqus (Servisní smlouva)
 • Projektová podpora (Dohoda o spolupráci)

Kontaktní informace pro zadání požadavku na support:

Email:

Tel:  Tomáš Bouda: +420 482 424 240Jan Steklý: +420 317 070 830  – SIMULIA Abaqus, Tosca, Isight, Fe-safe

Jiří Blekta: +420 482 424 242 – SIMULIA Simpack

Pokud nejste zákazníky společnosti IDIADA, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo napřímo:

Email:

Tel: +420 734 576 505