Zásady soukromí pro webové stránky/aplikace

 

 

Správce údajů

IDIADA CZ a.s. ('Applus+', 'My', 'Nám')

Pražská třída 320/8, 500 04 Hradec Králové, Česká republiky

 

Hlavní účely 

 1. Poskytování a přizpůsobení našich Služeb;
 2. Řešení vašich dotazů a požadavků; 
 3. Pro správu našich webových stránek; a
 4. Abychom vás mohli kontaktovat pomocí elektronických zpravodajů a/nebo reklamních e-mailů týkajících se výrobků a služeb nabízených námi a/nebo jinými členy Applus Group, jak národních, tak i mezinárodních (jejichž seznam je možné nalézt na www.applus.com/appluscompanies), ale i událostí a novinek souvisejících s našimi aktivitami (testování, kontrola, inženýring, certifikace a související služby) poštou, e-mailem, mobilními aplikacemi, SMS nebo jinými elektronickými ekvivalentními prostředky. 

 

Právní základ

 1. Oprávněný zájem
 2. Souhlas
 3. Shoda se zákonnými povinnostmi

 

Osobní údaje

 1. Celé jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, země bydliště, název společnosti, ve které pracujete a vaše funkce; 
 2. Jste-li akcionářem Applus Services, S.A. a užíváte akcionářské fórum, hlasovací platformy nebo kontaktujete-li nás prostřednictvím poskytnutých kanálů, shromažďujeme také digitální certifikát (k ověření vaší identity) a i počet akcií, který v Applus Services, S.A. držíte.

 

Příjemci

 1. Poskytovatelé služeb a obchodní partneři. 
 2. Organizace skupiny Applus. Seznam organizací Applus je přístupný prostřednictvím následujícího odkazu: www.applus.com/appluscompanies.
 3. Bezpečnostní složky, soudci a soudy, regulační orgány, úřady státní správy nebo jiné kompetentní třetí strany. 

 

Přenosy informací

Vaše osobní údaje by mohly být přeneseny, uloženy a zpracovány v zemi, která není považovaná za zemi poskytující adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Zavedli jsme do praxe vhodné pojistky (jako například smluvní závazky) v souladu s příslušnými zákonnými požadavky vycházejícími ze smluvních ustanovení schválených Evropskou komisí k zajištění adekvátní ochrany vašich údajů. 

 

Práva

Kromě jiného právo na přístup, opravu a vymazání osobních údajů, podat námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů, a odvolat souhlas.

Zejména máte právo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, kdykoliv, na základě vašeho oprávněného zájmu. 

Uplatnit vaše práva můžete kontaktováním nás na data_protection@idiada.com s přiložením kopie vašeho občanského průkazu nebo ekvivalentního identifikačního dokumentu.

 

Podrobnější informace

Jsou v celém znění níže. 

Doporučujeme vám důkladně si je přečíst.

 

Zásady soukromí pro webové stránky/aplikace

 

Obsah

 

1. Které osobní údaje používáme

1.1 Osobní údaje, které shromažďujeme přímo od vás

1.2 Osobní údaje o třetích stranách

2. Jak používáme vaše osobní údaje a na jakém právním základě

3. Jaká práva máte ohledně vašich osobních údajů

4. Jak sdílíme vaše osobní údaje a s kým

5. Jak chráníme vaše osobní údaje

6. Na jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje

7. Mezinárodní přenos dat

8. Kontaktujte nás

9. Změny zásad soukromí

 

Tyto Zásady soukromí popisují, jak IDIADA CZ a.s. ('Applus+', 'My', 'Nám') shromažďuje a zpracovává osobní údaje o vás, jak tyto informace používáme a chráníme, a vaše práva související s těmito informacemi. Applus+ bude shromažďovat a následně zpracovávat osobní údaje jako správce údajů. Kontaktovat nás můžete na:

 

IDIADA CZ a.s

 

Adresa: Pražská třída 320/8, 500 04 Hradec Králové, Česká republika

 

E-mail: data_protection@idiada.com

Tyto Zásady soukromí se vztahují na všechny osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo zpracováváme v souvislosti s používáním našich webových stránek nebo prostřednictvím dotazů nebo námětů, které nám zasíláte prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách. 'Osobní údaje' znamená jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou je možné identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména s odkazem na identifikátor, jako například jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více než jeden faktor specifický pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu takové fyzické osoby. 

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme.

Budeme shromažďovat osobní údaje, které nám zašlete přímo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách nebo na e-mailové adresy určené pro informační účely. 

 

1.1 Osobní údaje, které shromažďujeme přímo od vás

 

Kategorie osobních údajů, které od vás shromažďujeme přímo, jsou:

 

1.  Osobní podrobnosti: celé jméno;
2. Kontaktní detaily; telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa, mobilní telefonní číslo a země bydliště;
3. Další detaily: název společnosti, ve které pracujete nebo kterou zastupujete;
4. Pokud jste akcionářem Applus Services, S.A. a používáte akcionářské fórum nebo platformu pro vzdálené hlasování nebo nám posíláte e-mail prostřednictvím určené e-mailové adresy, budeme také shromažďovat takové informace jako digitální certifikát (k záruce vaší identity) a název akcií, které v Applus Services, S.A. držíte. 
5. Informace, které od vás shromažďujeme automaticky: další informace o našem používání souborů cookies a technologií sledování jsou k dispozici v našich Zásadách souborů cookies.


1.2 Osobní údaje o třetích stranách

 

Pokud poskytujete Applus+ osobní údaje, jako například kontaktní informace o třetích stranách, je vaší přímou odpovědností informovat takové jednotlivce o jejich právech a obstarat si jejich výslovný souhlas, je-li třeba, se zpracováním (včetně přenosu) jejich osobních údajů (včetně citlivých údajů) dle nezbytné potřeby a v souladu s příslušnými místními zákony o ochraně údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách soukromí.

 

2. Jak používáme vaše osobní údaje a na jakém právním základě

Používáme a následně zpracováváme osobní údaje, které shromažďujeme o vás, na následujícím právním základě a pro níže uvedené účely: 

 • a) Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě našich oprávněných zájmů z následujících důvodů:

Kde Applus+ zpracovává osobní údaje při plnění svých oprávněných zájmů, bude vždy vyvažovat tyto zájmy se základními právy a svobodami subjektů dat, a nasadí robustní ochranné prvky z hlediska zajištění adekvátní ochrany jejich soukromí.

b) Vaše osobní údaje budeme zpracovávat z následujících důvodů za předpokladu, že jste nám udělili předchozí souhlas:

 

 • Abychom vás mohli kontaktovat pomocí elektronických zpravodajů a/nebo reklamních e-mailů týkajících se výrobků a služeb nabízených námi a/nebo jinými členy Applus Group, jak národních, tak i mezinárodních (jejichž seznam je možné nalézt na www.applus.com/appluscompanies), ale i událostí a novinek souvisejících s našimi aktivitami (testování, kontrola, inženýring, certifikace a související služby) poštou, e-mailem, mobilními aplikacemi nebo jinými elektronickými ekvivalentními prostředky; a
 • Z jiných důvodů vám sdělených v době, kdy nám poskytujete vaše osobní údaje, avšak do té míry, že jste nám pro toto konkrétní zpracování udělili předchozí souhlas. Například si vyžádáme váš souhlas se shromažďováním a využíváním určitých typů osobních údajů, pokud to po nás vyžaduje zákon (např. v souvislosti s aktivitami přímého marketingu, soubory cookies a technologiemi sledování, nebo když zpracováváme citlivé osobní údaje).

 

 

Pokud vás požádáme o váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete váš souhlas kdykoliv odvolat tím, že nás budete kontaktovat na data_protection@idiada.com s přiložením kopie vašeho ID nebo ekvivalentního identifikačního dokumentu.

c) Budeme také zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zajištění optimální úrovně shody s příslušnými zákonnými požadavky, kterým musí Applus+ vyhovět, a spolupracovat s regulátory a případně silovými složkami země v souladu s částí 4 těchto Zásad soukromí;

 

 • Pokud jste akcionářem Applus Services, S.A., poskytnout akcionářské fórum a systém pro vzdálené hlasování, ale i další kontaktní kanály vyžadované španělským zákonem o společnostech..

 


3. Jaká práva máte ohledně vašich osobních údajů 

Podle místního zákona máte určitá práva týkající se osobních údajů. Mezi tato práva patří:

 

 • Vědět, jak zpracováváme vaše osobní údaje a přistupujeme k vašim osobním údajům, které má dle okolností Applus+ a její dceřiné společnosti k dispozici;
 • Vyžádat si provedení opravy nepřesných nebo neúplných osobních údajů;
 • Vyžádat si vymazání vašich osobních údajů, pokud již takové osobní údaje nejsou dále nezbytné pro počáteční účely, pro které byly původně shromážděny, v souladu s příslušným zákonem;
 • Omezit za určitých okolností naše zpracování vašich osobních údajů (v kterémžto případě si ponecháme pouze osobní údaje nezbytné k uplatňování a/nebo hájení práv Applus+);
 • Podat námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů s ohledem na okolnosti a z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací (v kterémžto případě si ponecháme pouze osobní údaje nezbytně nutné z legitimních důvodů nebo k uplatnění a/nebo obhajobě práv Applus+);

Sem patří i právo podat kdykoliv námitku z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací proti našemu zpracování vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetí strany, v kterémžto případě ukončíme zpracování vašich osobních údajů, nemůžeme-li se spolehnout na oprávněné důvody takto činit;

 • Požádat o přenesení vašich osobních údajů, které vám umožní získat a znovu použít osobní údaje v použitelném elektronickém formátu pro vaše vlastní účely a napříč různými službami, bez bránění použitelnosti, včetně jejich přenesení jiné třetí straně; a
 • Odvolat kdykoliv souhlas, který jste mohli udělit ke specifickému zpracování.

Doporučujeme vám kontaktovat nás a aktualizovat si nebo opravit vaše informace, pokud jsou změny nebo osobní informace, které o vás máme, nepřesné. 

Budeme vás kontaktovat, budeme-li potřebovat od vás další informace, abychom mohli vyjít vašim požadavkům vstříc. 

Společnost Applus+ ctí závazek chránit vaše osobní údaje dle popisu v těchto zásadách a dle požadavků příslušných zákonů. Budete-li mít nějaké otázky nebo budete-li chtít zaslat dodatečné informace o tom, jak uplatňovat vaše práva nebo jak efektivně takový požadavek předložit, neváhejte nás kontaktovat na data_protection@idiada.com (přiložte prosím kopii vašeho občanského průkazu nebo ekvivalentní identifikační dokument).

 

4. Jak sdílíme vaše osobní údaje a s kým

Společnost Applus+ bude schopna sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami za následujících okolností:

1. Poskytovatelé služeb a obchodní partneři. Umožníme našim poskytovatelům služeb a obchodním partnerům, kteří kromě jiného vykonávají údržbu webu a další IT služby, marketingové a komunikační, účetní, finanční, právní a auditorské a další obchodní operace v náš prospěch, aby přistupovali k vašim osobním údajům. Můžeme například uzavřít partnerství s ostatními společnostmi ke zpracování zabezpečených plateb, vyřizování objednávek, optimalizování našich služeb, odesílání zpravodajů a marketingových e-mailů, e-mailů podpory a zpráv, a k analyzování informací.

2. Společnosti skupiny Applus (národní a mezinárodní): budeme sdílet určité informace: 

(i). Týkající se vašeho dotazu nebo návrhu s ostatními společnostmi skupiny Applus, abychom mohli adekvátně reagovat

(ii). Abychom vás mohli kontaktovat pomocí elektronických zpravodajů a/nebo reklamních e-mailů týkajících se výrobků a služeb nabízených námi a/nebo jinými členy Applus Group, ale i událostí a novinek souvisejících s našimi aktivitami (testování, kontrola, inženýring, certifikace a související služby) poštou, e-mailem, mobilními aplikacemi nebo jinými elektronickými ekvivalentními prostředky; a

Seznam společností skupiny Applus je k dispozici na: www.applus.com/appluscompanies.

 

3. Silové orgány, soud, regulátor, úřady státní správy nebo třetí strany s autoritou. Budeme schopni sdílet vaše osobní údaje s těmito stranami, pokud se budeme domnívat, že je nezbytné splnit zákonný nebo regulační požadavek, nebo jinak chránit naše práva nebo práva třetí strany. 

4. Kupující aktiv a sloučení. Budeme sdílet vaše osobní údaje s jakoukoliv třetí stranou, která koupí, nebo které převedeme veškerá nebo v podstatě veškerá naše aktiva a podnik, nebo se kterou se sloučíme, konsolidujeme, spojíme nebo rekonstruujeme podobným způsobem. Pokud k takovému prodeji nebo přenosu dojde, vynaložíme přiměřené úsilí k zajištění, aby organizace, které přenášíme vaše osobní údaje, je využívala způsobem, který je konzistentní s těmito Zásadami soukromí. 

Protože působíme jako součást globálního podniku, příjemci uvedení výše se mohou nacházet mimo soudní působnost, ve které se nacházíte (nebo ve které poskytujeme naše služby), včetně třetích zemí mimo Evropskou unii („EU“), které nejsou považované za poskytující adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Viz část „Mezinárodní přenos dat“ níže, kde jsou uvedeny další informace.


5. Jak chráníme vaše osobní údaje 

Implementujeme technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti vzhledem k riziku pro námi zpracovávané osobní údaje. Tato opatření jsou zaměřena na zajištění průběžné integrity a důvěrnosti osobních údajů. Tato opatření pravidelně hodnotíme s cílem zajistit bezpečnost zpracování. 

 

6. Na jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak dlouho s vámi budeme udržovat vztah. Jakmile náš vztah s vámi skončí, ponecháme si vaše osobní údaje po dobu, která nám umožňuje:

 • Vést obchodní záznamy za účelem analýzy a/nebo auditu; 
 • Dodržovat archivační dobu stanovenou zákonem;
 • Hájit se před stávajícími právními nároky nebo předkládat potenciální právní nároky; a
 • Řešit stížnosti týkající se služeb.

Vaše osobní údaje smažeme, pokud již nebudou pro tyto účely vyžadovány. V případě informací, které nejsme z technických důvodů schopni zcela z našich systémů vymazat, zavedeme vhodná opatření k zamezení jejich dalšího zpracování nebo užívání údajů.

 

7. Mezinárodní přenos dat

Vaše osobní údaje budou přeneseny, uloženy a zpracovány v zemi, která není považovaná za zemi poskytující adekvátní úroveň ochrany osobních údajů podle zákonů EU. Zavedli jsme do praxe vhodné pojistky (jako například smluvní závazky) v souladu s příslušnými zákonnými požadavky vycházejícími ze smluvních ustanovení schválených Evropskou komisí k zajištění adekvátní ochrany vašich údajů, které jsou k dispozici na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Další informace o příslušných pojistkách nás kontaktujte na uvedených kontaktních kanálech. 

 

8. Kontaktujte nás

Applus+ správce dat z hlediska osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Máte-li otázky nebo obavy týkající se způsobu, jakým jsou vaše osobní údaje používány, kontaktujte nás na data_protection@idiada.com.

Je naší povinností spolupracovat s vámi na dosažení spravedlivého řešení jakékoliv stížnosti nebo obavy o vašem soukromí. Pokud se nicméně domníváte, že jsme nebyli schopni vám s vaší stížností nebo obavou pomoci, máte právo podat stížnost k českému Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím jejich webových stránek https://www.uoou.cz 

 

9. Změny zásad soukromí

Máte právo si od nás vyžádat kopii těchto Zásad soukromí pomocí kontaktních údajů uvedených výše. Tyto Zásady soukromí podléhají průběžným změnám dle potřeby. 

Pokud Zásady soukromí změníme, budeme vás o změnách informovat. Budou-li mít změny Zásad soukromí zásadní dopad na povahu zpracování nebo jiný podstatný vliv na vás, zašleme vám oznámení v dostatečném předstihu, abyste měli příležitost uplatnit vaše práva (např. kromě jiného podat námitku proti zpracování). Navíc a v případě, že Applus+ spoléhá na souhlas při výkonu jakýchkoliv svých činností zpracování, uděláme vše pro to, abychom získali váš souhlas, pokud by výše uvedené změny mohly mít podstatný dopad na příslušné zpracování před vstupem takových změn v účinnost.